Usnesení

31. 10. 2023 – k návrhu novely Vnitřního mzdového předpisu UP

ZO VOS CATRIN vyslovuje nesouhlas s předloženou novelou VMP z těchto důvodů:

 1. Nové znění umožní kumulaci funkčních příplatků, což považujeme za nežádoucí jev.
 2. Nové znění sice upravuje tarifní mzdy, avšak bez odpovídající úpravy ve vnitřním rozdělování financí na UP fakticky nepřináší vůbec žádné řešení, neboť se obáváme, že při zachování objemu finančních prostředků přidělených jednotlivým součástem, bude nárůst mzdových tarifů „kompenzován“ snižováním osobních ohodnocení (což znění VMP v této situaci výslovně umožňuje). Nové znění tak fakticky v odměňování zaměstnanců nepřinese žádné zlepšení jejich situace.

Vyslovujeme také demonstrativní protest proti tomu, jakým způsobem s námi zaměstnavatel komunikuje, kdy v případě, že o něco žádáme my, jsme zcela ignorováni a nestojíme zaměstnavateli za odpověď, byť krátkou a zamítavou. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou reakci na naše žádosti ze dne 27. 8. 2023, ze dne 13. 9. 2023 a ze dne 18. 10. 2023.


16. 10. 2023 – k aktivitám inciativy Hodina pravdy (hodinapravdy.cz/)

ZO VOS CATRIN vyjadřuje podporu iniciativě Hodina pravdy a účastníkům jednodenní výstražné stávky, kteří bojují za důstojné, rovné a spravedlivé podmínky pro všechny součásti a pracovníky vysokých škol a za nápravu nedostatečného financování vysokých škol.


23.5.2023 – opatření ředitele CATRIN
ZO VOS CATRIN projednala předložený návrh opatření ředitele CATRIN ze dne 22. 5. 2023, který nastavuje plošná pravidla pro úpravu mezd TH pracovníků, s ohledem na novelu Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Palackého v Olomouci (R-A-18/02-N03) a s uvedeným návrhem souhlasí.


24. 3. 2023

 1. ZO VOS CATRIN se připojuje ke stávkové pohotovosti vyhlášené Vysokoškolským odborovým svazem na den 28. 3. 2023. Podporujeme požadavky kolegů společenskovědních oborů a celkové navýšení rozpočtu vysokých škol ve spojení se systémovou změnou financování vysokých škol.
 2. ZO VOS CATRIN důrazně upozorňuje vedení Univerzity Palackého na zjevný a dlouhodobý nerovný přístup k zaměstnancům a žádá vedení Univerzity Palackého, aby byla před letošními volbami do AS UP provedena revize pracovních pozic zaměstnanců CATRIN a aby všem zaměstnancům, kteří fakticky vykonávají práci akademického pracovníka, byl tento statut bezodkladně přiznán, stejně jako volební právo.
 3. ZO VOS CATRIN důrazně žádá vedení Univerzity Palackého, aby těm vědeckým pracovníkům CATRIN, kteří v uplynulém období fakticky vykonávali práci akademických pracovníků, byl finančně kompenzován ušlý nárok na dovolenou a plně proplacena prokazatelně vykonaná pedagogická činnost. ZO VOS CATRIN žádá vedení UP o okamžité jednání v této věci. V případě nerespektování zákonných práv zaměstnanců je ZO VOS CATRIN připravena hájit tato práva zaměstnanců soudní cestou.
 4. ZO VOS CATRIN žádá vedení Univerzity Palackého, aby předložilo detailní vyúčtování finančních kompenzací, které byly vyplaceny Přírodovědecké fakultě při vzniku VŠÚ CATRIN ze strany RUP (38,6 mil. Kč) a VŠÚ CATRIN (20 mil. Kč), a to včetně vyúčtování fondů (cca 50 mil. Kč), na jejichž tvorbě se podílely skupiny přešlé na VŠÚ a které byly ponechány na PřF. Žádáme o vyúčtování jednotlivých částek včetně účelu, ke kterému byly reálně použity.
 5. ZO VOS CATRIN je silně znepokojena nerovným přístupem vedení UP k řešení etických kauz na UP a žádá vedení Univerzity Palackého, aby byly etické kauzy řešeny vždy rovným způsobem, a to zcela bez ohledu na to, kterých osob se možná pochybení týkají. ZO VOS CARTRIN současně žádá vedení UP o vytvoření normy, která bude postihovat zaměstnance UP šířící texty poškozující dobré jméno kolegů skrze nepodložená obvinění, aniž by k věci zaujala postoj příslušná redakce časopisu nebo Etická komise UP. Tato nepodložená obvinění nevratně poškozují dobré jméno autorů i celé UP, podněcují možné soudní spory, ohrožují řešení prestižních grantů na UP a měla by mít proto definované pracovně-právní důsledky pro ty zaměstnance, kteří tato obvinění účelově šíří v mediálním prostoru.

28. 6. 2022 – k písemnému rozvrhu čerpání dovolené na PF a CATRIN, dále k nařízení hromadné dovolené na CATRIN

 1. Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s písemným rozvrhem čerpání dovolené na Právnické fakultě UP (PF), dle písemných podkladových materiálů zaslaných tajemníkem PF.
 2. Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s písemným rozvrhem čerpání dovolené na VŠÚ CATRIN, dle podkladových materiálů poskytnutých ředitelem VŠÚ dne 24.6.2022.
 3. Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s nařízením hromadné dovolené na VŠÚ CATRIN, dle návrhu vnitřní normy CATRIN č. CAT-B-22/01, zaslaného ředitelem VŠÚ dne 24.6.2022.

(pozn. protože Právnická fakulta nemá vlastní odborovou organizaci, v souladu s článkem 2 odst. 3. Kolektivní smlouvy plní tuto roli největší odborová organizace na UP)


23. 5. 2022 – k mimořádnému příspěvku ze sociálního fondu PřF ze dne 17. 5. 2022

Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku zaměstnancům Přírodovědecké fakulty (PřF) ze sociálního fondu PřF, dle podkladových materiálů poskytnutých vedoucí personálního a mzdového oddělení PřF dne 17.5.2022.

(pozn. protože máme členy i mezi zaměstnanci PřF, podílíme se na odborové činnosti i na PřF, společně se ZO VOS PřF)


18. 5. 2022 – k písemnému rozvrhu čerpání dovolené na PřF ze dne 9. 5. 2022

Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s písemným rozvrhem čerpání dovolené na Přírodovědecké fakultě (PřF), dle podkladových materiálů poskytnutých vedoucí personálního a mzdového oddělení PřF dne 9.5.2022.

(pozn. protože máme členy i mezi zaměstnanci PřF, podílíme se na odborové činnosti i na PřF, společně se ZO VOS PřF)


26. 4. 2022 – k návrhu PřF na dělení movitého a nemovitého majetku ze dne 25. 4. 2022

 1. Výbor ZO VOS CATRIN s politováním konstatuje, že nevidí ze strany PřF žádnou snahu o takové řešení, které by zachovalo pracovní podmínky všech zaměstnanců UP a vyjadřuje znepokojení nad opakovanými návrhy, které oprávněné potřeby zaměstnanců nerespektují.
 2. Výbor ZO VOS CATRIN konstatuje, že případná realizace návrhu PřF by bezprostředně ohrozila asi 100 pracovních míst (pro umístění zaměstnanců neexistují náhradní prostory, a museli by tak být zřejmě dle zákona převedeni do režimu „překážky na straně zaměstnavatele“).
 3. Výbor ZO VOS CATRIN konstatuje, že případná realizace návrhu PřF by také měla významný dopad na pracovní podmínky zbylých zaměstnanců organizačně řazených na CATRIN a fakticky by vedla k rychlé paralýze fungování a následně zřejmě až k likvidaci CATRIN.
 4. Výbor ZO VOS CATRIN považuje snahu a důraz na segregaci zaměstnanců CATRIN za neakceptovatelnou, nemorální a v rozporu s principy kolegiality a vzájemné spolupráce. Vyzývá proto všechny zúčastněné strany, aby takové návrhy nepředkládaly, případně aby je důrazně odmítaly.
 5. Výbor ZO VOS CATRIN návrh PřF považuje, s ohledem na mimořádná rizika pro zaměstnance, za neakceptovatelný a požaduje od vedení CATRIN jeho odmítnutí.
 6. Důrazně upozorňujeme vedení CATRIN a vedení UP na vysoké riziko vzniku finančních škod v řádu vysokých milionů Kč (jen převedení zaměstnanců na překážku by představovalo přímou škodu v milionech Kč za každý měsíc trvání tohoto stavu).

(pozn. průvodní stanovisko k těmto usnesením je k dispozici zde)


28. 3. 2022 – k návrhu nařízení hromadné dovolené na PF

Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s nařízením hromadné dovolené na Právnické fakultě ve dnech 27. a 28. prosince 2022, dle emailu a zdůvodnění tajemníka Právnické Fakulty ze dne 18.3.2022.

(pozn. protože Právnická fakulta nemá vlastní odborovou organizaci, v souladu s článkem 2 odst. 3. Kolektivní smlouvy plní tuto roli největší odborová organizace na UP)


21. 3. 2022 – k návrhu PřF na dělení budov mezi PřF a CATRIN

Výbor ZO VOS CATRIN si cení toho, že po několika letech přišel ze strany PřF první návrh řešení, avšak po jeho prostudování musí s politováním konstatovat, že jeho realizace by měla pro pracovníky CATRIN katastrofální důsledky, včetně významných finančních škod pro UP.
Výbor ZO VOS CATRIN ukládá svému předsedovi, aby neprodleně na zjištěná rizika upozornil vedení univerzity.