Usnesení

28. 6. 2022 – k písemnému rozvrhu čerpání dovolené na PF a CATRIN, dále k nařízení hromadné dovolené na CATRIN

  1. Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s písemným rozvrhem čerpání dovolené na Právnické fakultě UP (PF), dle písemných podkladových materiálů zaslaných tajemníkem PF.
  2. Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s písemným rozvrhem čerpání dovolené na VŠÚ CATRIN, dle podkladových materiálů poskytnutých ředitelem VŠÚ dne 24.6.2022.
  3. Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s nařízením hromadné dovolené na VŠÚ CATRIN, dle návrhu vnitřní normy CATRIN č. CAT-B-22/01, zaslaného ředitelem VŠÚ dne 24.6.2022.

(pozn. protože Právnická fakulta nemá vlastní odborovou organizaci, v souladu s článkem 2 odst. 3. Kolektivní smlouvy plní tuto roli největší odborová organizace na UP)


23. 5. 2022 – k mimořádnému příspěvku ze sociálního fondu PřF ze dne 17. 5. 2022

Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku zaměstnancům Přírodovědecké fakulty (PřF) ze sociálního fondu PřF, dle podkladových materiálů poskytnutých vedoucí personálního a mzdového oddělení PřF dne 17.5.2022.

(pozn. protože máme členy i mezi zaměstnanci PřF, podílíme se na odborové činnosti i na PřF, společně se ZO VOS PřF)


18. 5. 2022 – k písemnému rozvrhu čerpání dovolené na PřF ze dne 9. 5. 2022

Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s písemným rozvrhem čerpání dovolené na Přírodovědecké fakultě (PřF), dle podkladových materiálů poskytnutých vedoucí personálního a mzdového oddělení PřF dne 9.5.2022.

(pozn. protože máme členy i mezi zaměstnanci PřF, podílíme se na odborové činnosti i na PřF, společně se ZO VOS PřF)


26. 4. 2022 – k návrhu PřF na dělení movitého a nemovitého majetku ze dne 25. 4. 2022

  1. Výbor ZO VOS CATRIN s politováním konstatuje, že nevidí ze strany PřF žádnou snahu o takové řešení, které by zachovalo pracovní podmínky všech zaměstnanců UP a vyjadřuje znepokojení nad opakovanými návrhy, které oprávněné potřeby zaměstnanců nerespektují.
  2. Výbor ZO VOS CATRIN konstatuje, že případná realizace návrhu PřF by bezprostředně ohrozila asi 100 pracovních míst (pro umístění zaměstnanců neexistují náhradní prostory, a museli by tak být zřejmě dle zákona převedeni do režimu „překážky na straně zaměstnavatele“).
  3. Výbor ZO VOS CATRIN konstatuje, že případná realizace návrhu PřF by také měla významný dopad na pracovní podmínky zbylých zaměstnanců organizačně řazených na CATRIN a fakticky by vedla k rychlé paralýze fungování a následně zřejmě až k likvidaci CATRIN.
  4. Výbor ZO VOS CATRIN považuje snahu a důraz na segregaci zaměstnanců CATRIN za neakceptovatelnou, nemorální a v rozporu s principy kolegiality a vzájemné spolupráce. Vyzývá proto všechny zúčastněné strany, aby takové návrhy nepředkládaly, případně aby je důrazně odmítaly.
  5. Výbor ZO VOS CATRIN návrh PřF považuje, s ohledem na mimořádná rizika pro zaměstnance, za neakceptovatelný a požaduje od vedení CATRIN jeho odmítnutí.
  6. Důrazně upozorňujeme vedení CATRIN a vedení UP na vysoké riziko vzniku finančních škod v řádu vysokých milionů Kč (jen převedení zaměstnanců na překážku by představovalo přímou škodu v milionech Kč za každý měsíc trvání tohoto stavu).

(pozn. průvodní stanovisko k těmto usnesením je k dispozici zde)


28. 3. 2022 – k návrhu nařízení hromadné dovolené na PF

Výbor ZO VOS CATRIN souhlasí s nařízením hromadné dovolené na Právnické fakultě ve dnech 27. a 28. prosince 2022, dle emailu a zdůvodnění tajemníka Právnické Fakulty ze dne 18.3.2022.

(pozn. protože Právnická fakulta nemá vlastní odborovou organizaci, v souladu s článkem 2 odst. 3. Kolektivní smlouvy plní tuto roli největší odborová organizace na UP)


21. 3. 2022 – k návrhu PřF na dělení budov mezi PřF a CATRIN

Výbor ZO VOS CATRIN si cení toho, že po několika letech přišel ze strany PřF první návrh řešení, avšak po jeho prostudování musí s politováním konstatovat, že jeho realizace by měla pro pracovníky CATRIN katastrofální důsledky, včetně významných finančních škod pro UP.
Výbor ZO VOS CATRIN ukládá svému předsedovi, aby neprodleně na zjištěná rizika upozornil vedení univerzity.