6. 5. 2022

Komentář k „Otevřenému dopisu rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi“ ze dne 5. 5. 2022

Na vědomí: Česká konference rektorů; Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, předseda Vysokoškolského odborového svazu, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

Vážený pane rektore,

vzhledem k tomu, že v otevřeném dopise, který Vám byl adresován, byla Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu CATRIN veřejně osočena z bezprecedentních útoků na zvolené zástupce orgánů akademické samosprávy, nezbývá nám než některé zavádějící informace, taktéž veřejně, objasnit.

CATRIN [1] se za krátkou dobu své existence etablovala mezi přední tuzemská i evropská vědecká pracoviště s řadou význačných úspěchů[2], [3], [4], [5], [6]. Naopak děkan Přírodovědecké fakulty čelí v posledních měsících řadě závažných podezření, která nevyvrátil ani uspokojivě nevysvětlil. Podezřením na manipulaci s daty ve vědeckých publikacích děkana, na které upozornil server PubPeer, se věnuje Etická komise UP [7]. Možným protiprávním jednáním děkana, na nějž v minulosti upozorňovala i naše odborová organizace, se v několika případech už zabývají soudy. V souvislosti s pravděpodobným porušením zákonné povinnosti určení harmonogramu čerpání dovolených ze strany děkana PřF a následnými nucenými výpověďmi 150 zaměstnanců také mohla vzniknout UP škoda v řádu několika milionů korun. Tyto finanční prostředky byly v konečném důsledku odebrány z rozpočtu CATRIN a pochybení děkana tak ve výsledku dopadají na zaměstnance vysokoškolského ústavu. Nezávislé a spravedlivé přezkoumání těchto skutečností je tak zjevně v nejlepším zájmu Univerzity Palackého i široké veřejnosti, protože právě s veřejnými prostředky univerzita nakládá.

Je vhodné připomenout, že smyslem a posláním odborové organizace je ochrana zaměstnanců, jejich práv a právem chráněných zájmů před případnou svévolí zaměstnavatele. A protože zaměstnanci CATRIN nemají dovoleno mít své zástupce v orgánech akademické samosprávy, je odborová organizace prakticky jedinou možností obhajoby jejich pracovních podmínek a rovného zacházení.

Proč tedy signatáři podnět, který jsme zaslali na MŠMT, tolik odsuzují? Znají vůbec jeho obsah [8]? Má snad odborová organizace nechat bez povšimnutí skutečnost, že děkan PřF opakovaně a systematicky bránil zaměstnancům UP ve vstupu na pracoviště a plnění jejich pracovních povinností [9]? Považují snad signatáři za správné, že řešitelům významných grantů byl vedením fakulty znemožněn přístup k infrastruktuře klíčové pro řešení těchto projektů a kromě rizika velkých sankcí pro UP dochází i k ohrožení budoucnosti těchto pracovníků? Opravdu se nikdo nepozastaví nad tím, že se desítky zaměstnanců CATRIN usnesly, že „pociťují prvky nerovného přístupu a šikany ze strany děkana Přf UP“ a požadovaly prosazení spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele a že se možným bossingem děkana zabývají soudy? Nebo máme zavírat oči nad sedmi miliony korun vyplacenými zřejmě nehospodárně a zbytečně z peněz daňových poplatníků? Dlouhodobě otevřeně vyzýváme k nezávislému a spravedlivému prošetření tohoto a dalších možných porušení zákona a apelujeme na rovný přístup ke všem. Proč signatáři takové požadavky zaměstnanců, jež jsou zaručeny zákonem a v moderní společnosti by měly být samozřejmostí, označují za bezprecedentní útoky?

Z textu podnětu [8] je také zcela zřejmé, že jsme nepožadovali nejmenování děkana do funkce, jak se v dopise nepravdivě uvádí – na toto jsme již v minulosti upozorňovali [10]. Tato dezinformace se ve veřejném prostoru bohužel objevuje opakovaně, což vzbuzuje podezření, že se může jednat o záměr. Podnět ve skutečnosti obsahuje pouze vyjádření osobního názoru, že by kompetentní instituce měly před jmenováním děkana do funkce dané skutečnosti prošetřit a vyvrátit. Tento svůj názor jsme vyjádřili plně v souladu s Listinou základních práv a svobod. 

Na toto svobodné vyjadřování názorů  bohužel doplácíme tím, že jsme dlouhodobě terčem nejrůznějších útoků, které nikoliv překvapivě kulminují právě v tomto období. Nezaujatý čtenář by totiž měl vědět, že právě v těchto dnech Etická komise UP řeší kauzu šesti publikací autorského týmu pod vedením děkana PřF, k nimž zjevně absentují zdrojová data. Tato děkan totiž ani přes opakované žádosti vědecké komunitě nedodal, přestože se právě na portále vedavyzkum.cz vyjádřil takto: „…případné falšování dat je třeba považovat za zločin. A ve vědě neplatí presumpce neviny – dokud mě nechytnete při falšování, má se za to, že jsou moje data správná. Data by měla být veřejně k dispozici a důkazní břemeno a zodpovědnost má nést ten, kdo s daty přichází.“[11]. Současně byl k 30. 4. uzavřen termín podávání přihlášek na pozici ředitele CATRIN a brzy se tak pravděpodobně uskuteční výběrové řízení.  Současně má také v následujících dnech Akademický senát UP rozhodnout o rozdělení užívání budov a vědeckého vybavení mezi PřF a CATRIN. S ohledem na obsahové i časové souvislosti se tak bohužel nelze ubránit dojmu, že klíčovou motivací otevřeného dopisu je snaha vytvořit tlak na rektora UP, aby právě řada možných závažných pochybení děkana PřF byla zametena pod koberec. Je také možné, že řada signatářů byla uvedena v omyl, aby tomuto cíli napomohla.

Pozornému čtenáři také nemůže uniknout, že se tu měří dvojím metrem. Pokud upozorňujeme na porušování zákonů, bossing, šikanu, etické prohřešky či porušení povinností při hospodaření s veřejnými prostředky, je naše jednání označováno za „účelovou kampaň a bezprecedentní útoky“. Připomeňme ovšem, že zmiňovaní zástupci akademických orgánů včetně děkana PřF vedou proti Univerzitě Palackého a jejímu Akademickému senátu žalobu [12], což se jako bezprecedentní útok proti akademické samosprávě jeví nám. Podobně, když jedna strana poukazuje na etická pochybení zaměstnanců CATRIN, navíc vyřešená a redakcemi časopisů odmítnutá, signatáři toto podporují. Proč obhájci integrity vědecké práce, obávající se o dobré jméno UP, nežádají se stejnou razancí pečlivé prošetření možné manipulace s daty kolektivem pod vedením nynějšího děkana, tak jak je identifikovala platforma PubPeer? Toto šetření by pak měla realizovat mezinárodní vědecká komise sestavená z nezávislých odborníků, podobně jako v případě nedávných podezření na Mendelově univerzitě. Je nezpochybnitelné, že je to správná a ve světě ověřená cesta, jak objektivně posoudit, zda došlo k porušení integrity vědecké práce, nebo jen obyčejné lidské chybě. Navíc je to cesta eliminující střety zájmů a interní vazby uvnitř instituce, kdy do rozhodnutí vstupují politické zájmy, osobní vazby či historické křivdy. Stejně tak je to jediná cesta, jak předejít tomu, aby se možné závažné etické prohřešky zametaly pod koberec. Nedokážeme si představit, že by se opakovaly procesy, kdy možná pochybení v odborné vědecké práci v oblasti chemie posuzuje v rámci etické komise právník nebo filosof bez stanoviska nezávislých expertů z daného oboru. Podobně by mělo být nemyslitelné, aby v etické komisi „soudili“ své kolegy bývalí spolupracovníci, kteří mohou být ve zjevném střetu zájmů. Pak se totiž nelze divit tomu, že redakce časopisů, které provedly svou vlastní nezávislou investigaci a oslovily nezávislé experty, došly k diametrálně odlišnému stanovisku a žádný podvod ze strany zaměstnanců CATRIN neshledaly.

Na závěr však musíme uvést, že v jednom s otevřeným dopisem bez výhrady souhlasíme. Bohužel již mnoho kolegyň a kolegů, nejen na UP, nabývá dojmu, že jsou zdejší problémy  systematicky popírány, bagatelizovány či zametány pod koberec, a že ti, kdo na tyto problémy upozorňují, jsou vystavováni nepříjemným osobním útokům bez rázné a účinné ochrany ze strany instituce. Je nám opravdu líto, kam až se mezilidské vztahy na UP dostaly. Na rozdíl od většiny signatářů však tuto realitu zažíváme na vlastní kůži denně a nepřejeme si nic jiného, než mít rovné a spravedlivé podmínky a moci se v klidu věnovat tomu, co je nám vlastní a co nás naplňuje – tedy špičkové vědecké práci.

V Olomouci, dne 6. května 2022

Jménem výboru ZO VOS CATRIN

Jakub Navařík

Předseda

[1]           https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3379050-v-olomouci-se-otevrelo-spickove-vedecke-centrum-catrin-chce-konkurovat-ceskym-i

[2]           https://vedavyzkum.cz/inovace/inovace/prulom-v-boji-s-energetickou-krizi-cesti-vedci-vyrabi-produkty-ze-slunce

[3]           https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3426048-novy-cesky-nanomaterial-umozni-levnejsi-vyrobu-leciv-a-chemikalii-pripomina-povrch

[4]           https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3399244-vedci-z-ceska-potvrdili-existenci-podivnych-sigma-der-az-dosud-je-znala-jenom-teorie

[5]           https://www.catrin.com/cs/aktuality/vyvoj-zarizeni-pro-ukladani-energie-podpori-v-tuzemsku-ojedinely-evropsky-grant/

[6]           https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/michal-otyepka-z-univerzity-palackeho-ziskal-erc-proof-of-concept

[7]           https://hanackenovinky.cz/2021/11/falsoval-dekan-kubala-vysledky-vedeckych-praci-podle-renomovaneho-serveru-pubpeer-ano

[8]           https://odbory.catrin.com/wp-content/uploads/2022/05/20220506104403568.pdf

[9]           https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030506/ (čas 12:06)

[10]         https://odbory.catrin.com/2022/03/10/stanovisko-predsedy-zo-vos-catrin-k-usneseni-as-prf-up/

[11]         https://vedavyzkum.cz/nazory-a-komentare/nazory-a-komentare/martin-kubala-hodnota-poctive-vedecke-prace

[12]         https://hanackenovinky.cz/2022/03/univerzita-zaluje-univerzitu-podle-soudu-to-vsak-nelze-dekan-kubala-nyni-podal-ustavni-stiznost